1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.1. Kelostrada - firma Kelostrada Bartosz Kalinowski z siedzibą w Warszawie, ul. Eustachego Tyszkiewicza 35/27, 01-172 Warszawa, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 527-254-55-49, REGON: 368425409.

1.2. Strona - serwis internetowy prowadzony przez Kelostrada Bartosz Kalinowski dostępny pod adresem www.kelostrada.pl, za pośrednictwem którego Kelostrada Bartosz Kalinowski prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty oraz prowadzi Sprzedaż i Rezerwację Produktów.

1.3. Użytkownik - każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Stronę lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Strony.

1.4. Produkt - produkty mające postać fizyczną (rzeczy), które są sprzedawane przez Kelostrada Bartosz Kalinowski na Stronie, w szczególności książki, gry planszowe i karciane, różnego rodzaju gadżety oraz akcesoria do tego typu gier.

1.5. Sprzedaż Produktu - sprzedaż Produktu dokonywana przez Kelostrada Bartosz Kalinowski na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.

1.6. Rezerwacja Produktu – rezerwacja Produktu dla danego Użytkownika w wyniku złożenia przez niego Zamówienia na Stronie z odbiorem osobistym oraz płatnością przy odbiorze dla którego umowa sprzedaży zawarta zostaje podczas przekazania Produktu.

1.7. Zamówienie - zamówienie na Produkty złożone przez Użytkownika na Stronie.

1.8. Konto - spersonalizowana witryna zawierająca profil i dane Użytkownika zarejestrowanego na Stronie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług Strony.

1.9. Rejestracja - jednorazowa, nieobowiązkowa czynność Użytkownika, polegająca na założeniu Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie.

1.10. Mail – wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kelostrada Bartosz Kalinowski związane z korzystaniem ze Strony, Sprzedażą Produktów oraz Rezerwacją Produktów dostępnych na Stronie.

2.2. Właścicielem i administratorem Strony jest Kelostrada Bartosz Kalinowski.

2.3. Kelostrada Bartosz Kalinowski prowadzi za pośrednictwem Strony Sprzedaż Produktów, Rezerwację Produktów oraz inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami oraz komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest Mail. Dodatkowo Kelostrada Bartosz Kalinowski może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie.

2.5. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.6. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Strony pomiędzy Kelostrada Bartosz Kalinowski i Użytkownikiem.

3. Rejestracja w Sklepie, zasady korzystania z Konta

3.1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Strony i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które powstaje w wyniku poprawnej Rejestracji lub alternatywnie bez Rejestracji Konta.

3.2. Korzystanie ze Strony przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii Zamówień.

3.3. Użytkownik może dokonać Rejestracji na Stronie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie.

3.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej Mail od Kelostrada Bartosz Kalinowski potwierdzający Rejestrację Konta.

3.5. Użytkownik ma obowiązek ochrony hasła do Konta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

3.6. Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłany Mail z nowym hasłem.

3.7. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta ze Strony w dowolnym momencie poprzez przesłanie Maila z prośbą o usunięcie Konta na adres admin@kelostrada.pl. Kelostrada Bartosz Kalinowski zobowiązuje się tego dokonać bez zbędnej zwłoki. Kelostrada Bartosz Kalinowski ma prawo przed kasacją konta do potwierdzenia drogą telefoniczną lub za pośrednictwem Maila, iż osoba chcąca skasować konto jest Użytkownikiem, który jest właścicielem konta przeznaczonego do kasacji. Kasacja Konta jest nieodwracalna.

4. Ogólne zasady składania Zamówień

4.1. Jeśli Użytkownik chce kupić Produkt lub Produkty może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.

4.2. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są na Stronie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4.2.1. Zdecydowana większość Produktów na Stronie objęta jest zwolnieniem podmiotowym z podatku VAT.

4.2.2. Produkty posiadają także ceny w Euro i Amerykańskich Dolarach jeżeli Użytkownik przestawi ustawienie waluty na stronie.

4.3. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane na Stronie.

4.4. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Kelostrada Bartosz Kalinowski, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.

4.5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.

4.6. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza wysłanie przez Użytkownika do Kelostrada Bartosz Kalinowski oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu, a w przypadku wyboru odbioru osobistego z płatnością przy odbiorze Rezerwacji Produktu dla Użytkownika. Dokonanie Rezerwacji Produktów przez Użytkownika nie oznacza obowiązku zakupu przez Użytkownika Produktów będących przedmiotem Rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji.

4.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma Mailowo potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Kelostrada Bartosz Kalinowski.

4.9. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia poprzez Kelostrada Bartosz Kalinowski w wyniku błędu stanu magazynowego Produktu na Stronie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki.

4.9.1. Jeśli możliwe będzie sprowadzenie Produktu w przeciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej możliwości wraz z podaniem dokładnego czasu dodatkowego oczekiwania. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na dodatkowy czas oczekiwania i zrezygnować z zakupu brakującego Produktu lub anulować całe Zamówienie.

4.9.2. Jeśli sprowadzenie Produktu będzie niemożliwe w czasie podanym w 4.9.1, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane z powodu niemożliwości jego realizacji lub jeśli zawiera inne Produkty zostanie zrealizowane bez brakującego Produktu lub anulowane w całości w zależności od woli Użytkownika.

4.9.3. W przypadku uiszczenia płatności przez Użytkownika przed poinformowaniem go przez Kelostrada Bartosz Kalinowski o niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub anulowania Zamówienia przez Użytkownika uiszczona płatność za brakujące Produkty lub anulowane Zamówienie zostanie zwrócona. Płatność zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty, a w przypadku niemożliwości ustalenia rachunku bankowego z którego dokonano płatności, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Płatność w takiej sytuacji zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu jej przez Kelostrada Bartosz Kalinowski oraz po ustaleniu rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona.

4.10. W przypadku braku płatności za Zamówienie płatne przelewem zgodnie z 6.1. w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.

4.11. W przypadku nie odebrania Zamówienia będącego Rezerwacją Produktów w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.

5. Przedsprzedaże oraz produkty na zamówienie

5.1. Strona oferuje Użytkownikom możliwość zamawiania Produktów, które jeszcze nie miały swojej premiery i nie są dostępne w normalnej sprzedaży.

5.2. Oferty przedsprzedażowe oznaczone są na zdjęciu Produktu datą premiery lub dostępności produktu podaną przez producenta lub dystrybutora Produktu.

5.3. Zamówienia zawierające Produkty przedsprzedażowe będą realizowane od najpóźniejszej daty możliwej realizacji Zamówienia wśród wszystkich Produktów objętych przedsprzedażą znajdujących się w Zamówieniu.

5.4. Podane daty realizacji Zamówienia z produktami przedsprzedażowymi mogą ulec zmianie w przypadku przesunięcia daty premiery Produktu przez producenta lub dystrybutora. W takiej sytuacji Użytkownik będzie informowany o zmianie bez zbędnej zwłoki, jeśli zmiana wystąpi.

5.5 Strona oferuje Użytkownikom możliwość składania Zamówień na niektóre Produkty niedostępne w danym momencie w Sklepie. Produkty te gdy ich stan spadnie w Sklepie do zera zawierają w opisie informację o czasie oczekiwania.

6. Płatności

6.1 Użytkownik ma możliwość opłacenia każdego Zamówienia przelewem na konto bankowe Kelostrada Bartosz Kalinowski o numerze 67 1140 2004 0000 3902 7713 6737 prowadzone przez bank mBank SA. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia.

6.2. W przypadku wybrania przez Użytkownika w Zamówieniu odbioru osobistego istnieje możliwość wyboru płatności za Zamówienie przy odbiorze osobistym. W takim przypadku Zamówienie takie jest jedynie Rezerwacją Produktów, a do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi przy odbiorze, a na miejscu obowiązują niniejsze formy płatności:

6.2.1 Gotówka – akceptujemy płatność w PLN, EUR oraz USD. W przypadku płatności w innej walucie niż PLN o kurs należy pytać Mailowo lub telefonicznie w dniu odbioru, a ewentualna reszta zostanie wydana w PLN.

6.3. Do każdej transakcji wystawiamy dowód wpłaty lub na życzenie Użytkownika fakturę.

7. Dostawa Zamówienia

7.1. Dostawa Zamówienia następuje za pomocą wybranej przez Użytkownika formy dostawy. Możliwe formy dostawy to:

7.1.1. Poczta Polska - wysyłka listowa polecona

7.1.2. Poczta Polska - wysyłka paczką

7.2. Użytkownik ma również możliwość odbioru osobistego Zamówienia. Odbiór możliwy jest po ówczesnym umówieniu terminu telefonicznie.

7.3. Koszt dostawy dla poszczególnych form dostawy będzie widoczny dla Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przed jego potwierdzeniem. Różne Produkty lub kombinacje Produktów mogą posiadać różne dostępne formy dostawy oraz ich ceny aktualizowane wraz ze zmianami liczby i rodzaju Produktów mających znaleźć się w Zamówieniu.

7.4. Przy odbiorze przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę zwracając uwagę na opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Użytkownik ma prawo odmówić odbioru przesyłki oraz spisać protokół szkody.

7.5. Szczegółowe informacje o kosztach wysyłek oraz czasach dostawy zawarte są w zakładce „Koszty pakowania i wysyłki” dostępnej na Stronie.

7.6. Wysyłka zamówienia następuje zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

7.6.1. Zamówienia wysyłkowe za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym zostaną wysłane najpóźniej następnego dnia roboczego.

8. Odstąpienie od umowy

8.1. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów dla których umowa sprzedaży zawarta została za pośrednictwem Strony w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu dostarczenia Produktów na adres wskazany przez Użytkownika lub daty odbioru osobistego.

8.1.1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy Produktów z kategorii „Single”. Stanowi to wyjątek na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38.2.

8.1.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Zamówień z odbiorem osobistym oraz uiszczaną płatnością przy odbiorze, dla których umowa sprzedaży zawierana jest osobiście, a Zamówienie było jedynie formą Rezerwacji Produktów.

8.2. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć do Kelostrada Bartosz Kalinowski w formie pisemnej lub drogą elektroniczną Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie zgodnym z punktem 8.1 niniejszego Regulaminu.

8.3. Produkty objęte Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8.4. Kelostrada Bartosz Kalinowski zwróci wszelkie dokonane przez Użytkownika płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o ile zwracane Produkty zostaną dostarczone do Kelostrada Bartosz Kalinowski w tym terminie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Produktów Kelostrada Bartosz Kalinowski zwróci wszelkie dokonane przez Użytkownika płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwracanych Produktów.

8.5. W ramach zwrotu płatności za zwracane Produkty Kelostrada Bartosz Kalinowski zwraca koszt wysyłki do Użytkownika, o ile zwracane jest całe Zamówienie i Użytkownik wybrał najtańszy oferowany przez Stronę sposób wysyłki dla Zamówienia. W przypadku wyboru przez Użytkownika innego sposobu dostawy zwracamy jedynie równowartość wartości najtańszego sposobu dostawy oferowanego Użytkownikowi.

8.6. W przypadku Zwrotu jedynie części Produktów wchodzących w skład Zamówienia zwracamy jedynie możliwą różnicę między najtańszym kosztem dostawy całego Zamówienia, a najtańszym możliwym kosztem dostawy Zamówienia bez zwracanych Produktów.

8.7. Użytkownik ponosi koszt dostarczenia Produktów zwracanych do Kelostrada Bartosz Kalinowski.

8.8. Użytkownik w miarę możliwości powinien wraz ze zwracanym Zamówieniem zwrócić dokument wpłaty. Nie jest to wymagane, ale znacznie ułatwia Kelostrada Bartosz Kalinowski procedurę związaną z udokumentowaniem zwrotu dla Urzędu Skarbowego.

8.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu jakiego mógłby dokonać w przypadku zakupu Produktu osobiście.

8.10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Oświadczenie to należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[Początek oświadczenia]

Kelostrada Bartosz Kalinowski 
Tyszkiewicza 35/27 
00-683 Warszawa 
NIP: 527-254-55-49 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

Numer zamówienia: 
Data zawarcia umowy to: 
Data odbioru: 
Imię i nazwisko: 
Adres: 
Numer konta do zwrotu: 
Kwota zwrotu: 
Data: 
Podpis - tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej

[Koniec oświadczenia]

Wzór stanowi jedynie przykład – Użytkownik nie musi się nim kierować.

9. Procedura rozpatrywania reklamacji

9.1. Kelostrada Bartosz Kalinowski jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikom Produktów bez wad o ile nie zostały one uwzględnione w opisie konkretnego Produktu.

9.2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika Mailowo na adres poczty elektronicznej reklamacje@kelostrada.pl lub pisemnie na adres rejestracji firmy z punktu 1.1. niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.

9.3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres do korespondencji, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady (jeśli możliwe jest wykonanie zdjęcia prosimy o jego dołączenie) oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Kelostrada Bartosz Kalinowski dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu może być: dowód wpłaty, faktura lub jej kopia, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu z banku lub inny dowód potwierdzający zakup.

9.4. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego Produktu do Kelostrada Bartosz Kalinowski, Kelostrada Bartosz Kalinowski zwróci wszelkie związane z tym koszty o ile Użytkownik odeśle Produkt w sposób uzgodniony z Kelostrada Bartosz Kalinowski.

9.5. Kelostrada Bartosz Kalinowski rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9.6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kelostrada Bartosz Kalinowski zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. Spory transakcyjne oraz pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

10.1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.2. W przypadku powstania sporu Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

11. Ochrona danych osobowych

11.1 Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Dane osobowe” dostępnej na Stronie. Bezpośredni link - https://www.kelostrada.pl/pl/content/6-dane-osobowe

11.2 Akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem zapoznania się z bieżącą treścią zakładki "Dane osobowe" i wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji Zamówień z naszej Strony.

12. Kategoria „Single”

12.1 W odniesieniu do Produktów z tych kategorii Użytkownikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z zapisem 8.1.1. niniejszego Regulaminu.

12.2. Produkty w tych kategoriach to pojedyncze karty do karcianych gier kolekcjonerskich o zmiennej wartości rynkowej. Domyślny stan kart oferowanych przez Kelostrada Bartosz Kalinowski to NM – stan idealny, karta może posiadać minimalne obtarcia oraz SP – karta nosząca widoczne ślady użytkowania. Karta zamówiona przez Użytkownika będzie miała stan NM lub SP.

12.3. Kelostrada Bartosz Kalinowski może oferować karty w stanie MP – karta posiada znaczne ślady użytkowania i/lub delikatne zgięcia oraz HP – karta znacznie uszkodzona, która może budzić wątpliwości co do legalności dopuszczenia jej do gry turniejowej również w protektorach. Karta mająca stan MP lub HP będzie miała stosowną informację w opisie Produktu.

12.4. O ile nie zaznaczono inaczej w opisie konkretnego Produktu, w kategorii "Single" Produkty oferowane w tej kategorii są w języku angielskim.

12.5. Produkty z tych kategorii są możliwe do zakupienia przy odbiorze osobistym jedynie po uprzednim złożeniu Zamówienia na nie poprzez Stronę. Czas przygotowania Zamówienia z produktami z tych kategorii wynosi od kilku godzin do kilku dni od momentu złożenia zamówienia.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Wszelkie spory pomiędzy Kelostrada Bartosz Kalinowski i Użytkownikiem, nierozstrzygnięte na drodze reklamacji lub pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

13.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

13.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych w okresie jego obowiązywania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

13.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 stycznia 2019.